آدرس:
تبریز - ولیعصر - برج تجارت جهانی - طبقه 14 - واحد 6
تلفن:
041-33660331
نمابر:
041-33660331
موبایل:
09100110014